TP S.A. - 10 milionów kary

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty ukarał Telekomunikację Polską S.A. za niewykonywanie decyzji o połączeniu sieci z TeleNet Mielec. Na wniosek tej spółki (obecnie Multimedia Polska - Mielec Sp. z o.o.) w dniu 30 czerwca 2003 r. Prezes URTiP wydał decyzję ustalającą warunki połączenia.

Decyzja zawierała ustalenia techniczne łączenia sieci oraz zasady rozliczeń. Od tego czasu były prowadzone przez strony rozmowy, mające na celu realizację decyzji, oraz próby podpisania ugody zastępującej decyzję, ale do połączenia sieci nie doszło. Prezes URTiP stwierdził więc niewykonanie decyzji przez TP oraz Multimedia Polska - Mielec i 30 września 2004 r. wydał kolejną decyzję o naruszeniach, określając w niej obowiązki obu stron i terminy usunięcia nieprawidłowości.

Pomimo tych szczegółowych ustaleń, wobec braku współdziałania ze strony TP obowiązki te nie mogły zostać zrealizowane. Zdaniem Prezesa URTiP Witolda Grabosia "ograniczanie działalności alternatywnych operatorów przez działania TP zmierzające do ignorowania zarówno wniosków operatorów, jak i decyzji organu regulacyjnego, to hamowanie procesu liberalizacji rynku". Wobec tego decyzją z dnia 7 listopada 2005 r.

Prezes URTiP nałożył na TP karę pieniężną w wysokości 10.000.000 zł. Operatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Odsłon:  2431